UTMANINGAR

 • Arga klienter, krävande patienter, missnöjda elever...
 • Likgiltighet, opålitlighet, överlägsenhet
 • Baktaleri, förnedrande beteende, dålig stämning
 • Avundsjuka, mobbning, hot, aggressivitet
 • Egen frustration och stress

HUR KAN DU HJÄLPA DEN ANDRA ATT KOMMA TILL INSIKT

 • Människan är en social, psykisk och fysisk helhet
 • Mänskliga rikedomar och hämningar – hälsa och ohälsa
 • Hur bemöta ilska, rädsla, oro, skam, skuld, sorg, krav...
 • Uppskattande samtalsmetod

SAMARBETE OCH ARBETSRO GENOM GEMENSAMT ANSVAR

 • Hur skapa gemensamt ansvar i arbetsgruppen
 • Hur förebygga och förhindra störande beteende och mobbning

FRÅN MAKTLÖSHET TILL ARBETSGLÄDJE

 • Stressymtom är nyttiga varningssignaler – kontroll eller kontakt?
 • Hur hantera egen och andras stress

Du kan ta fram kursmaterialet genom att klicka Kompendium (PDF-fil)
och se PowerPoint-presentation genom att klicka Hur bemöta ilska och elakhet (PPT-fil 9,6 MB).

Grundtankar:

Det du ser hos andra finns hos dig själv på något sätt.
Det du gör med andra, gör du med dig själv i ditt inre.
Människan är sin medvetenhet. Ansvar är frihet.
Det onda kan botas bara med det goda. Kärlek är livets grundkänsla.
Gemensamt ansvar förutsätter jämlikhet i beslutfattandet.

Pertti Simula
Pertti Simula, filosofie magister, psykoanalytiker, arbetshandledare; yrkeserfarenhet i Sverige, Finland, USA och Brasilien; författare