Psykoanalys

Den psykoanalytiska terapiformens syfte är att klienten utvecklar acceptans för att bli mera medveten om sig själv, för att komma till insikt om sina inre vanor, värderingar och intentioner på den känslomässiga och andliga nivån. Processen leder till att hon har å ena sidan får bättre kontakt och starkare tro på sina mänskliga rikedomar och å andra sidan ökad medvetenhet om sina hämningar.

Metoden baseras tekniskt på den traditionella freudianska psykoanalysen. Människosynen är dock ganska annorlunda. Människan ses som sin egen aktör i livet som bemöter livets lycka och smärta med sitt eget förhållningssätt, med frihet och ansvar. Man är inte bara en konsekvens av det ärftliga och historiska.

Under sessionen tar klienten upp det som hon anser viktigt eller intressant för att bättre förstå sig själv, genom sina svårigheter och problematiska känsloreaktioner. Man säger att människan är sin värsta fiende. Samtidigt är det också så att ingen gör illa medvetet och minst av allt till sig själv.

Analyssessioner har man minst en gång per vecka. Processen slutar när klienten bedömer att terapins resultat har nåtts eller att insatsen inte kompenseras med tid och pengar.

Medvetenheten är den viktigaste aspekten i ens existens. Var och en av oss behöver utveckla och träna den såsom vi gör med kroppen under hela livet på olika sätt.

Samtalsterapi

Den samtalsterapeutiska terapin inom Conscientiametoden har samma syfte som den psykoanalytiska, men med störe fokus på ett specifikt problem. Det kan gälla behandling av fobier, rädslor, ångest eller hämningar av olika slag.

I grunden kan man säga att metoden använder sig av det Sokratiska (dialektiska) samtalet för att patienten ska nå målet och befrias från sina besvär. Samtalet styrs därefter utifrån ett 5-stegsprogram* för behandling av olika specifika problem. Programmet är lämpligt för den som vill gå djupare och lära sig mer om egna beteendet och belysa de blockeringar som förhindrar individen från att leva ett sunt och livsbejakande liv.

Terapeuten och patienten träffas en gång per vecka och samtalar om nuvarande och bakomliggande faktorer kring olika symtom och närliggande problem. Hemmuppgifter och övningar där patienten får i uppgift att reflektera över sina känslor och sitt beteende i specifika situationer är en viktig del av behandlingen. Terapeuten och patienten övar ibland tillsammans för att konfrontera och övervinna rädslan i olika ångestframkallande situationer.

*Femstegsprogrammet är utvecklat i sammarbete Conscientia Institutet och människan ses som sin egen aktör i livet som bemöter livets lycka och smärta med sitt eget förhållningssätt - med frihet och ansvar. Patienten är inte bara en konsekvens av det ärftliga och historiska. Medvetenheten är den viktigaste aspekten i vår existens.

Kroppsterapi

Kroppsterapier som massage, Rosenmetoden och traditionell kinesisk medicin bygger alla på en helhetssyn av människan och kan ses som ett komplement till samtalsterapi, eller om klienten inte önskar samtala om sina psykiska/sociala/fysiska problem.

Kroppsterapierna möjliggör för klienten att slappna av och få kontakt med sina underliggande känslor och andra symtom. Genom avslappningen tillåts kroppens många läkande system att friare återfå sina funktioner och klienten får ökad tillgång till det naturligt friska tillståndet. Man kan säga att kroppsterapier fungerar som en kanal till det inre utan ord.

Om klienten önskar finns möjlighet att samtidigt eller senare öppna sig för samtal om livet; det svåra, smärtsamma och glädjen, kärleken. Den fysiska avspänningen kan hjälpa till att våga ta fram den psykiska aktiviteten som finns bakom fysiska symtom (psykosomatik).