UTMANINGAR

* Eleven stör undervisningen och vill ha ständig uppmärksamhet.
* Likgiltighet och dålig prestation
* Nedvärderande, arrogant och aggressivt beteende
* Skolpersonalen känner frustration och maktlöshet

UPPSKATTANDE SAMTAL

* Mänskliga rikedomar och hämningar – hälsa och ohälsa
* Hur bemöta osäkerhet, rädsla, ilska, skam, missnöje, avstängdhet...
* Uppskattande samtalsmetod och inre spegling
* Från kontroll till kontakt

ARBETSRO OCH SAMARBETE GENOM GEMENSAMT ANSVAR

* Hur skapa gemensamt ansvar i klassrummet
* Överenskommelser om samarbete och goda konsekvenser
* Hur förebygga och bemöta störande beteende och mobbning

FRÅN MAKTLÖSHET TILL ARBETSGLÄDJE

* Stressymptom är nyttiga varningssignaler – kontroll eller kontakt?
* Hur hantera egen och andras stress.

Du kan se PowerPoint-presentationen genom att klicka Arbetsro i klassen (PPT-fil 9,8 MB)
Du kan se PowerPoint-presentationen också i PDF-format genom att klicka Kompendium (PDF-fil 4,6 MB)
Du kan studera synsättet också genom att klicka ARBETSRO OCH MOTIVATION I SKOLAN - uppfostran för att värdesätta människan och gemenskapen

Grundtankar:

Det du ser hos andra finns hos dig själv på något sätt.
Det du gör med andra, gör du med dig själv i ditt inre.
Människan är sin medvetenhet. Ansvar är frihet.
Det onda kan botas bara med det goda. Kärlek är livets grundkänsla.
Gemensamt ansvar förutsätter jämlikhet i beslutfattandet
Pertti Simula
Pertti Simula, filosofie magister, psykoanalytiker, arbetshandledare; yrkeserfarenhet i Sverige, Finland, USA och Brasilien; författare